Agrisys A/S’ salgs og leveringsbetingelser


Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse såfremt der ikke foreligger en
skriftlig aftale mellem Agrisys A/S og køber om fravigelser.


Tegninger og produkt informationer
Tegninger, tilbudstekst, illustrationer samt tekniske specifikationer og andre produkt informationer mv. er vejledende og uden forbindende og Agrisys A/S kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl eller fejlfortolkninger.

Tilbud
Tilbuddet er gældende for ordre indgået ved Agrisys A/S inden 30 dage fra tilbuds dato.

Ordrer
Ordrer indgået mundtligt eller skriftligt er bindende fra det øjeblik aftalen er indgået, uanset om ordrebekræftelse er nået fremsendt eller ej.

Priser
Alle priser er eksklusiv moms og baseret på de på tidspunktet for tilbuddet kendte afgifter og materiale priser. Der tages forbehold for evt. regulering af disse.
Paller, rammer og emballage tillægges altid ved fakturering.

Betalingsbetingelser
4 el. 8 dage netto (se påført). Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, der ikke er skriftligt anerkendt af Agrisys A/S. Ved betaling efter forfald påregnes rente på 2 % pr. påbegyndt måned. Vi forbeholder os retten til det solgte indtil fuldstændig betaling er fundet sted.

Leveringsbetingelser
Ab fabrik

Emballage
Paller, rammer og emballage faktureres efter forbrug (pga. smitterisiko modtages ingen retur).

Leveringstid
Iht. aftale mellem køber og Agrisys A/S. Agrisys A/S kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser.

Returnering af varer
Modtages kun såfremt dette udtrykkeligt er aftalt og i så fald kun for standard varer der er returneret i original emballage og ikke har været monteret eller er blevet beskadiget på nogen måde. Hvis returnering aftales vil kreditering ske til max. 80% af varens netto pris.

Øvrige betingelser
For leverancer eksklusiv montage gælder at alle øvrige forhold reguleres iht. NL92. Dog finder punkt 11, sidste sætning samt punkt 13 og 14 ikke anvendelse.
For leverancer inklusiv montage gælder at alle øvrige forhold reguleres iht. NLM 94. Dog finder punkt 45, sidste sætning samt punkt 47 og 48 ikke anvendelse.

Forbehold
Tilbud/ordrer er afgivet på baggrund af Deres oplysninger, tegninger m.v. om mål, kapaciteter m.m. til vores repræsentant. Vi har ud fra førnævnte oplysninger dimensioneret anlægget, som fremgår af vedlagte tegninger og beskrivelser. Og det er til hver en tid op til køber at sikre at lovkrav overholdes.

Tilbuddet/ordrer er omfattet af NLM94, hvor Agrisys A/S er ansvarlig for montagen, og NL92 hvor leverancen kun omfatter udstyr uden montage. (NLM94 og NL92, der bl.a. indeholder ansvarsbegrænsning kan rekvireres hos Agrisys A/S på tlf. +45 7022 0711)

Det understreges, at Agrisys A/S ikke kan påtage sig ansvar for fejl i projektering, beregninger, osv. der opstår som følge af fejl i det til os fremsendte eller meddelte materiale og oplysninger. Og Agrisys A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab som følge af fejl el. stop på produkter/anlæg der er leveret/monteret.

Hvor der i leverancen er flere byggeafsnit, forudsættes disse afleveret og betalt hver for sig.
Materialet forfalder til betaling ved levering + den under betaling nævnte kredittid.
Montage forfalder til betaling ved afsluttet montage + den under betaling nævnte kredittid.


Agrisys arbejder tæt sammen med producenter, rådgivere og forskere for at give topresultater